ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 26/07/2023 έως 24/08/2023)

 

Ανακοίνωση της κατάστασης οριστικών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν την χρονική περίοδο από 26/07/2023 έως 24/08/2023, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills», με βάση το από 25/08/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Innovation Greece.

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 3ης Επιλογής (εδώ)

1. Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων (εδώ)

2. Πίνακας Απορριπτέων (εδώ)

3. Πίνακας Αιτήσεων που δεν αντιστοιχούν στις Περιφέρειες της Πρόσκλησης (εδώ)

4. Πίνακας Μη Οριστικά Υποβεβλημένες Αιτήσεις (εδώ)

Footer Image