ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απαιτούμενα κριτήρια

 1. Η Πράξη απευθύνεται σε 1277 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από 18 ετών έως 64 ετών. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

  Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

  Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)).

  Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται:

  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με εκ περιτροπής απασχόληση ή
  • αμειβόμενοι με εργόσημο
 2. Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι:
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας των εργαζομένων, ικανοποιείται για το σύνολο των υποψηφίων, καθώς στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα τρία εκπαιδευτικά αντικείμενα, αφορούν κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες.

Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια

Ως Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται τα εξής:

 1. Οι συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.
 2. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία
 3. Οι γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 4. Οι γνώσεις Η/Υ
 5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση και γενικά
 6. Τα κίνητρα και η ωριμότητα συμμετοχής

 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πράξη θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέρα που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης).

Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης, ο/η ωφελούμενος που θα έχει επιλεγεί οριστικά ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσει κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα,  πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Footer Image